คณะกรรมการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ดร.สุกิจ นิตินัยมทร.กรุงเทพ
ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนามทร.สุวรรณภูมิ
ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม มทร.ศรีวิชัย
รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา ม.ราชภัฏราชนครินทร์
รศ.ดวงสุดา เตโชติรส
ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
มทร.พระนคร
มทร.อีสาน

คณะกรรมการจัดงาน

ผศ.ดร.รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ มทร.กรุงเทพ
ดร.บุญธิดา ชุนงาม มทร.สุวรรณภูมิ
ดร.คมสันต์ งามขำ มทร.สุวรรณภูมิ
อาจารย์สุธี ลี้จงเพิ่มพูน มทร.สุวรรณภูมิ
ดร.วรพล แวงนอก ม.ราชภัฏราชนครินทร์
ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา มทร.รัตนโกสินทร์
ดร.ณัฏฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง มทร.ศรีวิชัย
ดร.รัตนเวลี ไม้สัก                               มทร.พระนคร
ดร.ระบิล พันภัย มทร.อีสาน

คณะกรรมการบทความ

ผศ.ดร.รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ การจัดการ และการตลาด มทร.กรุงเทพ
ผศ.ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ การตลาด มทร.กรุงเทพ
ผศ.ดร.พิลาพรรณ โพธิ์นรินทร์ สารสนเทศ มทร.กรุงเทพ
ดร.คุณากร ไวยวุฒิ การจัดการระหว่างประเทศ มทร.กรุงเทพ
ดร.เชิงชาย สุวรรณกูฎ สารสนเทศ มทร.กรุงเทพ
ดร.สมศักดิ์ บุตรสาคร สารสนเทศ มทร.กรุงเทพ
ดร.ปรมินทร์ โฆษิตกุลพร การเงิน มทร.กรุงเทพ
นายภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์ สารสนเทศ มทร.กรุงเทพ
ศ.ดร.นานา  ศรีธรรมศักดิ์ ท่องเที่ยว มทร.กรุงเทพ
ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป์ Mechanical มทร.สุวรรณภูมิ
ผศ.สุประวิทย์ เมืองเจริญ Electronics มทร.สุวรรณภูมิ
ดร.นิรันดร์ วัชโรดม Energy มทร.สุวรรณภูมิ
ดร.บุญธิดา ชุนงาม Computer, Information and Technology มทร.สุวรรณภูมิ
ดร.คมสันต์ งามขำ Mechanical มทร.สุวรรณภูมิ
อาจารย์สุธี ลี้จงเพิ่มพูน Electrical and Electronic มทร.สุวรรณภูมิ
ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา บริหารธุรกิจ, การสื่อสาร มทร.รัตนโกสินทร์
รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง รัฐประศาสนศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์
รศ.ดร.วิพร เกตุแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์
ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ, บริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์
ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม การบัญชี, บริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์
ดร.ศรีสมร ผ่องพุฒิ การบัญชี, บริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์
ผศ.ดร.นพนภา จุลโลบล การบัญชี, บริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์
ดร.ดารารัตน์ สุขแก้ว การบัญชี, บริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์
ดร.มาลัย กมลสกุลชัย การบัญชี, บริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์
อาจารย์จุฑามาศ  วงศ์กันทรากร เศรษฐศาสตร์การเงิน, บริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์
ดร.ชมภูนุช หุ่นนาค รัฐประศาสนศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์
ดร.ศิริวัฒน์  เปลี่ยนบางยาง  รัฐประศาสนศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์
ผศ.โพยมพร รักษาชล Managmentment, Organization Behavior มทร.ศรีวิชัย
นางสาวชัญญานุช โมราศิลป์ Human Resources Development, Organization Behavior มทร.ศรีวิชัย
ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ Economics มทร.ศรีวิชัย
ดร.ณัฏฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง Tourism, Business Analytics มทร.ศรีวิชัย
ดร.บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง Human Resources Development มทร.ศรีวิชัย
ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา    IT มทร.ศรีวิชัย