กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 25663

8.00-09.00 ลงทะเบียนพร้อมกัน ณ ห้องประชุม 508 ชั้น 5อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
9.00-12.00 นำเสนอผลงานวิชาการ
12.00-13.00
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
13.00-16.30 นำเสนอผลงานวิชาการ

ดาวโหลดกำหนดการ