Home

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)”

ประกาศผลผู้ผ่านการประเมินบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

Call for papers

วิทยาลัยนวัตกรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในฐานะเจ้าภาพร่วมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ร่วมกับเครือข่าย 7 สถาบัน

  1. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  2. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  3. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  4. คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  6. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  7. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการ หัวข้อ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)”  ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศายาลา จ.นครปฐม

วันสำคัญ

1   พฤศจิกายน 2562      เปิดรับบทความ
15 มีนาคม 2563          ปิดรับบทความ
30 มีนาคม 2563          ประกาศผลการประเมินคุณภาพบทความ
31 มีนาคม 2563          ปิดลงทะเบียน
7   เมษายน 2563           ปิดรับการแก้ไขบทความฉบับสมบูรณ์
15 เมษายน 2563          ส่งไฟล์การนำเสนอบทความวิจัย***
1   พฤษภาคม 2563       ถ่ายทอดการนำเสนอผลงานออนไลน์ในเวบไซต์ 

*** ประกาศ แจ้งขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย
            เพื่อให้เป็นไปตามประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID – 19) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563  “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era) ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 โดยมีข้อกำหนด ดังนี้
          1. ข้อให้ผู้นำเสนอ นำเสนอผลงานวิจัยผ่านโปรแกรม PowerPoint พร้อมบันทึกไฟล์เสียงความยาวไม่เกิน 10 นาที
          2. บันทึกชื่อไฟล์ โดยใช้รหัสบทความวิจัย
          3. อัพโหลดไฟล์นำเสนอผลงานวิจัยที่ Google Drive พร้อมตั้งแชร์ไฟล์เป็นสาธารณะ
          4. คักลอกลิงก์ไฟล์ดังกล่าวส่งมาที่ E-mail: mdte@rmutr.ac.th โดยระบุรายละเอียดดังนี้
                     4.1 รหัสบทความวิจัย ชื่อบทความวิจัย
                     4.2 กลุ่มสาขา
                     4.3 วันที่และเวลานำเสนอ
                     4.4 รูปแบบการนำเสนอบทความวิจัย
          สามารถส่งไฟล์การนำเสนอบทความวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 เมษายน 2563 โดยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะดำเนินการจัดส่งไฟล์การนำเสนอดังกล่าวให้กับผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป ทั้งนี้หากท่านไม่ส่งไฟล์นำเสนอบทความวิจัยมาภายในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์และบทความวิจัยจะไม่ได้รับการตีพิมพ์ใน Conference Proceedings ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ