Home

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)”

 

Call for papers

สถานที่จัดงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ในฐานะเจ้าภาพร่วมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ร่วมกับเครือข่าย 7 สถาบัน 8 หน่วยงงาน

  1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  2. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  3. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  4. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  5. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  6. คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  7. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  8. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการ หัวข้อ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564”  กำหนดจัดงาน ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ณ สถานที่จัดงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

วันสำคัญ
1 พฤศจิกายน 2563เปิดรับบทความ
31 มกราคม 2564ปิดรับบทความ
1 มีนาคม 2564ประกาศผลการประเมินคุณภาพบทความ
31 มีนาคม 2564ปิดลงทะเบียน
7 เมษายน 2564ปิดรับการแก้ไขบทความฉบับสมบูรณ์
28 พฤษภาคม 2564นำเสนอผลงาน


เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID – 19) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จึงขอใช้ การนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ แบบ Online ในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era) ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยมีข้อกำหนด ดังนี้
1. ข้อให้ผู้นำเสนอ นำเสนอผลงานวิจัยผ่านโปรแกรม PowerPoint พร้อมบันทึกไฟล์เสียงความยาวไม่เกิน 15 นาที
2. บันทึกชื่อไฟล์ โดยใช้รหัสบทความวิจัย
3. อัพโหลดไฟล์นำเสนอผลงานวิจัยที่ Google Drive พร้อมตั้งแชร์ไฟล์เป็นสาธารณะ
4. คัดลอกลิงก์ไฟล์ดังกล่าวส่งมาที่ E-mail: edu@rmutsb.ac.th โดยระบุรายละเอียดดังนี้
4.1 รหัสบทความวิจัย ชื่อบทความวิจัย
4.2 กลุ่มสาขา
4.3 วันที่และเวลานำเสนอ
4.4 รูปแบบการนำเสนอบทความวิจัย