Home

**หากท่านไม่ได้นำเสนอบทความในวันที่ 28 พ.ค. 64 ท่านจะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร และทางบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่นำบทความของท่านตีพิมพ์ในรายงานการสืบเนื่องประชุมวิชาการ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

หลังจากท่านดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 แล้วต้องการแก้ไขท่านสามารถกรอกข้อมูลได้ที่แบบฟอร์ม ด้านล่าง ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

แบบฟอร์มปรับแก้ใบประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

 

Call for papers

สถานที่จัดงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ในฐานะเจ้าภาพร่วมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ร่วมกับเครือข่าย 7 สถาบัน 8 หน่วยงาน

  1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  2. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  3. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  4. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  5. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  6. คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  7. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  8. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการ หัวข้อ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564”  กำหนดจัดงาน ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ณ สถานที่จัดงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

วันสำคัญ
1 พฤศจิกายน 2563เปิดรับบทความ
15 เมษายน 2564ปิดรับบทความ
30 เมษายน 2564ประกาศผลการประเมินคุณภาพบทความ
3 พฤษภาคม 2564ปิดลงทะเบียน
7 พฤษภายน 2564ปิดรับการแก้ไขบทความฉบับสมบูรณ์
28 พฤษภาคม 2564นำเสนอผลงาน


เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID – 19) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จึงขอใช้ การนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ แบบ Online ในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์